Riigikogu kiitis 15. aprillil heaks tulumaksuseaduse muudatuse, mille kohaselt on tagasiulatuvalt 2020. aasta algusest metsaomanikele metsast teenitud tulu 5000 euro ulatuses aastas tulumaksuvaba.

 Sellise tulu hulka arvestatakse nüüd ka looduskaitseliste piirangute eest saadud Natura 2000 hüvitis.

Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt tõuseb füüsilisest isikust ettevõtjast metsaomanike maksuvabastuse summa 5000 euroni aastas, lisaks talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulule võib maksuvaba tulu hulka arvestada ka Natura hüvitise. Seni vaid füüsilisest isikust ettevõtjatele kehtinud tulumaksuvabastus laieneb ka füüsilisest isikust metsaomanikele. See tähendab, et füüsiline isik võib talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud lubatud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

EPKK saatis 14. novembril 2019 rahandusminister Martin Helmele ja keskkonnaminister Rene Kokkale ettepanekud seoses metsast saadava tulu maksustamisega. EPKK soovis, et kehtima jääks kord, mille kohaselt võib füüsiline isik kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile ning vähendada edasikantavat kasu sellel perioodil tehtavate metsa majandamisega seotud kulude võrra. Rõhutasime, et kulude mahaarvamine tulu tekkimise ja sellele järgneva kolme aasta jooksul ei tohi olla alternatiiv, vaid peab kehtima samaaegselt maksuerisusega. EPKK tegi ettepaneku, et füüsilisest isikust metsaomanike metsast saadava tulu maksustamisel rakendataks sama süsteemi nagu seni kehtinud FIE maksustamisel; et erisust laiendataks lisaks metsamaterjali võõrandamisele ka kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulu kohta; ning et füüsilisest isikust metsaomanikel ja FIEdel võimaldataks kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust arvata maksustamisperioodil täiendavalt maha 5000 eurot.

Pean siinkohas ära märkima, et nii rahandusminister Martin Helme kui ka tema nõunikud Lasse Lehis ja Rain Epler olid meile suureks abiks ning aitasid väga palju kaasa maksumuudatuse jõustumiseks.

Praegu tegeleme maamaksu teemaga, püüdes saada õiglasemat maamaksumäära metsamaale, kui ta siiani on olnud.

Olge terved!

Lugupidamisega
Ülle Läll